Chụp ở phim trường White House (Đông Được – Thu Thủy)